2016. július 23., szombat

leo


VII. 23. – VIII. 23. Oroszlán - AKARAT URAI
 "Az Oroszlán csillagkép a Trónok hierarchiájával, vagyis az Akarat urainak hierarchiájával áll kapcsolatban. Mielőtt behatóbban hozzáfognánk e kapcsolat elemzésé- hez, vegyük figyelembe, hogy a Mérleg csillagképtől kezdődően egy bizonyos eltolódás, átfedés tapasztalható az egyes állatövi csillagképek és a megfelelő hierarchikus lényiségek munkájában. Ez azzal kapcsolatos, hogy ezek az erők, amelyek egy fejlődési cikluson belül inkább külső jegyekként mutatkoznak, azok a következő ciklusban, mint belső erők, mint a hierarchikus lények benső tulajdonságai nyilvánulnak meg. Például a Mozgás ura, mint lények, akik a Régi-Hold régensei. Erre az időszakra a Föld fejlődé- sét aktivizálják, mint egy olyan planétáét, ahol a Régi-Hold bölcsessége mozgásában teremtően belülről hat és éltetően áthatja az emberi lényt. Ezért az ő szimbólumuk, a Mérleg tulajdonképpen a Földhöz tartozik és nem a Holdhoz. A Mérleg az egyedüli élettelen az állatövi csillagképek között, amelyet az ember teremtő szelleme hozott létre. Erre utal, hogy a Mozgás szellemei által a Régi-Holdon kialakított külvilág bölcsessége az emberben belső bölcsességgé kell, hogy alakuljon. Olyan teremtő, mozgásban lévő bölcsességgé, amelyet a Forma urai segítségével, az Ént áthatva, - amit ők adtak az embernek – ezt a bölcsesség-erőt szeretetté kell áttranszformálnia. Hasonló áthatást vehetünk figyelembe a Szűz jegyénél, amelynek szférája össze van kötve a Bölcsesség urainak szférájával, akik a Nap régensei. Amit ők szellemileg mindenidőben létrehoztak, azt az ember külső kifejeződési formájában a Holdon találja meg, ahol a Mozgás urainak befolyására kialakult a bölcsesség, a Földdel ellentétben, ahol a szeretetnek kell megszületnie. Ezért a Szűz, aki a Nap-erőt rejtve az ő belvilágá- ban tartja, a Bölcsesség urainak a szimbóluma. Az Akarat urai, vagyis a Trónok, a Régi-Szaturnusz régensei, amely a kozmikus áldozat által keletkezett, amelyet minden időkben a Kerubok hoztak létre és testesítettek meg. Ez az áldozati erő alkotta aztán a Régi-Napon a belső mozgató erőt, amely az egész Nap-fejlődést végig áthatotta. Ezért vannak a Trónok igazán és a legintimebb kapcsolatban az Oroszlán Nap-jegyével az állatövön belül. A legmagasabbrendű kifejezési formája ennek a Nap áldozati erőnek Krisztus lényiségének áldozati cselekményé- ben nyilvánul meg, amely a Régi-Napon zajlott le, amit Rudolf Steiner az utolsó elő- adás-ciklusában részletesen elmond. Címe: „Az ember az okkultizmus, a teozófia és a filozófia fényében.” Maga az Oroszlán csillagkép is egy utalás az Akarat urainak egy megfelelő tulajdonságára. Az őskorban az Oroszlán képe a magasrendű, királyi méltóságot szimbolizálta, már a királyi Salamon idejében is, - Salamonnál – ahol két arany és 12 oroszlán övezte a királyi trónust. Az Oroszlán alakjában az áldozati akaratot, a szív bátorságát és a bátorság erejét együtt látjuk szimbolizálva, és azt a készséget, hogy azt, amit a magasabb akarat meghatároz, a benső erők segítségével külsőleg valaki meg tudja valósítani. Ezt az áldozati készséget, akaratot és bátorságot megtaláljuk Rudolf Steiner szavaiban is, amikor a Régi-Szaturnusz imaginációjában kifejti azt, ahogyan a Keruboknak a Trónok áldozata. A Trónok ebben az áldozati készségükben, amelynek alapja és az ereje a bátorságban rejlik, letérdelnek a Kerubok előtt és az áldozatot felküldik számukra. Fentebb, amikor a Mérleg jegyénél a Mozgás uraival való kapcsolatra és azok kiegyenlítő tevékenységére utalunk, szó volt arról, hogy az Akarat urainak a Föld belsejéből árad az ereje kifelé. Ez a kiáramlás, amit Rudolf Steiner úgy jellemez, hogy a Trónok hatása, ezt lehet látni a hatalmas Oroszlán képében, amely a király méltóságá- val és áradó erejével éppen kilép a barlang elé. Ezért az állatövi körben az Oroszlánból kiáradó belső erő és bátorság segíthet leginkább az embernek ahhoz, hogy egy igaz alapállást tudjon kialakítani ahhoz a vizsgához, amit a sors állít elé, vagyis ahhoz, hogy 13 megfelelően alakítsa ki kapcsolatát saját karmájával, tudatosan tudja ezt viselni, és megtanuljon azon tudatosan dolgozni. Egy ilyen igazi áldozat elvezethet a Trónok hierarchiájával való tudatos kapcsolathoz. Az, amit ez a hierarchia először a Régi-Szaturnuszon vitt véghez, a RégiSzaturnusz törvénye! Ezek a továbbiakban más átalakult formában, amelyek jelenlegi időnkben is érvényesek, hatnak és megnyilvánulnak a karmikus törvényszerűségekben és az ember individuális karmájában. Az éves körforgáson belül július vége és augusztus eleje tartozik az Oroszlán csillagképhez. Augusztusban a Nap fényereje kezd alábbhagyni, ellenben a meleghatás itt a legnagyobb. Ez a legforróbb időszaka az évnek és itt emlékezik a természet a legutolsó Szaturnusz időszakra, persze gyengén, amikor az Akarat urainak meleg erő formájában történt az áldozatuk felajánlása a Kerubok felé. "

Sergej O. Prokofieff  :A tizenkét Szent Éjszaka és a Szellemi Hierarchiák

Nincsenek megjegyzések: